OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Prodávající:

M-LUX W spol. s r.o.
Újezdec 86
687 41
IČ: 25511297
Neplátce DPH
provozovna VP - Ateliér
Jestřabice 136
768 05 Koryčany

E-mail: v.pencik@email.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel.

Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Registrace a ochrana osobních údajů

Nákup zboží přes internet v obchodě www.vp-atelier.cz je možný až po sdělení osobních údajů a je předpokladem platného uzavření kupní smlouvy.

Jedná se o:

jméno a příjmení,
dodací adresa,
e-mail, telefonní číslo.

Prodávající se tímto zavazuje, že s takovými osobními údaji bude zacházet v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Zejména, že nebude poskytovat tyto údaje třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem splnění uzavřené smlouvy. Uzavřením smlouvy dává zákazník souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jména, příjmení a adresy zákazníka po dobu 5 let od uzavření smlouvy, a to za účelem případného nabízení obchodu a služeb subjektu údajů (zákazníkovi). Odvolání tohoto souhlasu má možnost učinit subjekt údajů kdykoli po dobu uděleného souhlasu, a to písemnou formou.

Správce údajů je zároveň zpracovatelem osobních údajů a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Výběr zboží, objednávka, expedice

Poté, co si vyberete požadovaný druh a množství nabízeného zboží, (kontrola množství, kupní ceny a celkové ceny vybraného zboží je možná v sekci „Košík“), je nutné také zvolit způsob platby a doručení. V případě jakýchkoliv problémů s expedicí budete neprodleně telefonicky či pomocí emailu informováni a bude Vám nabídnuto adekvátní řešení. To můžete bez udání důvodu odmítnout a objednávku okamžitě zrušit.

Způsoby platby

V našem internetovém obchodě můžete platit těmito způsoby:

Dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt přepravní službou.

Bankovním převodem - na základě proforma faktury, platba se provádí předem  na účet 43-4042190277/0100 , jako VS napíšete číslo objednávky.  Zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu.

Způsoby dopravy

ČESKÁ POŠTA

Dopravce Vám doručí zboží přímo na Vámi uvedenou adresu, pokud Vás na ní nezastihne, uloží balíček na Vaší poště, kde si jej musíte sami vyzvednout do doby uvedené na upozornění (obvykle 5 dní), které Vám zanechá ve schránce.

OSOBNÍ ODBĚR

Po předchozí domluvě si můžete zboží vyzvednou osobně v místě sídla nebo na jiném domluveném místě.

Váš balíček

Po vybrání způsobu doručení zboží a způsobu platby a odeslání vyplněné objednávky Vám bude automaticky e-mailem potvrzeno přijetí objednávky. V balíčku naleznete fakturu, která slouží jako dodací i záruční list.


Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s §53 odst. 7 Občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o následující: Převzaté zboží zašlete zpět na adresu uvedenou v dokladu o koupi (přiložená faktura). Přitom musíte dodržet následující podmínky:

1) Zboží, které budete odesílat v rámci odstoupení od smlouvy zpět na naši adresu, musí byt v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně bonusů, návodu apod.) a s originálním dokladem o koupi (případně jinak prokazatelně doložit uzavření smlouvy). Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

2) Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal a na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno (např. z hygienických důvodů).

3) Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění.

V případě nesplnění podmínky č. 1) sice dochází k platnému odstoupení od smlouvy, ale prodávající může vůči kupujícímu spotřebiteli uplatnit právo plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží. V tomto případě má spotřebitel právo své odstoupení od smlouvy vzít zpět, pokud s tím bude prodávající souhlasit.

V případě nesplnění podmínky č. 2) nebo 3), nedochází k platnému odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Jako prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží posílejte doporučeně a doporučujeme ho pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu a poškození během cesty k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.